استردادجهيزيه

استردادجهيزيه

طبق قانون،تهیه مسکن و تهیه لوازم و وسایل زندگی برعهده شوهر می باشد و خانم هیچ وظیفه ای جهت تامین جهیزیه و وسایل زندگی ندارد،با این حال در عرف جامعه،مرسوم است که معمولا زن تمام وسایل زندگی و یا بخشی از آن را،تامین می نماید.در زمان بروز اختلاف و تصمیم زن و شوهر،به طلاق،یکی از مسائل و مشکلاتی که مطرح میشود،این است که زن،می خواهد،وسائل و لوازمی را که به عنوان جهیزیه به منزل شوهر،آورده است،پس بگیرد که در این خصوص اگر توافق و تراضی بین زن وشوهر نباشد،زن مجبور می شود که جهت پس گرفتن وسائل خود،دعوای استرداد جهیزیه را مطرح نماید .یکی از سوالات رایج در این زمینه،این است که آیا زن می تواند بدون هماهنگی شوهر،خارج نماید؟پاسخ این است که انجام چنین کاری،توصیه نمی شود زیرا ممکن است که در صورت انجام این کار،شوهر،ادعا کند که زن،بخشی از اثاثیه و وسایل منزل را که متعلق به شوهر بوده است و جزء جهیزیه نبوده است،همراه با جهیزیه از منزل،خارج کرده است همین امر میتواند زمینۀ طرح شکایت احتمالی سرقت را از جانب شوهر،فراهم نماید.بنابراین بهتر است که در صورت عدم تفاهم و هماهنگی بین زن وشوهر در انتقال جهیزیه از منزل شوهر،زن،اقدام به طرح داد خواست استرداد جهیزیه نماید.لازم به ذکر است که این داد خواست،در مدت زمان کوتاهی،به نتیجه می رسد.در این دادخواست،زن باید سیاهۀ جهیزیه (لیست جهیزیه) که می تواند در ذیل آن امضای شوهر و شاهدانی نیز وجود داشته باشد و یا فاکتور خرید وسایل را که به نام خودش،تنظیم شده است،پیوست وضمیمۀ دادخواست نماید تا مدرک اثبات ادعای او باشد.این نکته لازم به ذکر است که اگر زن،بیم آن را دارد که در فاصلۀ طرح دادخواست استرداد جهیزیه و صدور حکم،شوهر،جهیزیۀ اورا تضییع و یا حیف و میل نماید ویا به مکتن دیگری منتقل کند،می تواند در دادخواست استرداد جهیزیه،درخواست تامین خواسته بدهد و با پرداخت خسارت احتمالی به دادگستری،از دادگاه،درخواست تعیین،امین اموال نماید.و به این ترتیب خواسته(جهیزیه)،به همان صورت که هست،حفظ شده  و ئر معرض تضییع و تفریط،قرارنمی گیرد.

نکتۀ قابل توجه دیگر،این است که زن فقط می تواند،آن بخش از جهیزیۀ خود را که عین آن ، موجود است،استرداد نماید.بنابراین اگر وسیله ای از جهیزیه، به مرور زمان و در اثر استفاده خراب شده است و یا از بین رفته است و شوهر وسیله ی دیگری را جایگزین آن نموده است پ،زن نمی تواند آن وسیلۀ جایگزین شده را به جای جهیزیۀ خود،بردارد.