سفته، جهت حسن انجام كارچيست؟

 سفته حسن انجام كار ، سفته اي است كه كارفرما ، از كارگر يا كارمند خود بابت ضمانت يا تضمين جهت حسن انجام كار دريافت مي كند . مطلب مهمي كه بايد در مورد چنين سفته هايي مد نظر داشت ، اين است كه حتماٌ بايد يك قرارداد كتبي بين كارگر و كارفرما ، وجود داشته باشد و در يكي از بندهاي آن قرارداد ، به تحويل اين سفته جهت حسن انجام كار از سوي كارگر به كارفرما ، پرداخته شد . باشد. بايد توجه داشت كه در اين قرارداد ، بايد بصورت شفاف ، دقيق و صريح ، به وظايف و تعهدات كارگر پرداخته شده باشد . به اين صورت كه به طور دقيق ذكر شود كه كارگر چه وظايف و اعمالي را موظف است كه انجام بدهد . و اشاره شود كه در صورتي كه كارگر ، اين وظايف و مسئوليت ها را انجام بدهد و يا در انجام آن وظايف به نحوي ، كوتاهي يا قصور ورزد ، كارفرما مي تواند جهت جبران خسارت يا ضرر و زيان ناشي از عدم انجام وظايف كارگر، آن سفته اي را كه كارگر ، جهت حسن انجام كار به كارفرما ، سپرده است ، به ااجرا بگذارد. همچنين در قرارداد بين كارگر و كارفرما بايد بطور دقيق ذكر شود كه كارگر چه اعمال و اقداماتي را بايد انجام دهد. در اين صورت اگر كارگر مرتكب آن اعمال و اقداماتي شود كه طبق قرارداد ، از انجام آنها ، منع شده است، كارفرما مي تواند ، سفته اي را كه كارگر بابت حسن انجام كار ، به او سپرده است ، به اجرا گذاشته و از آن محل ، خسارت و يا ضرر و زيان وارد به خود را ، جبران كند. حال اگر قراردادي بين كارفرما و كارگر ، وجود نداشته باشد و كارفرما اقدام به مطالبه مبلغ سفته حسن انجام كار نموده باشد، كارگر مي تواند در جلسه رسيدگي، در دفاع از خود ، همين مطلب را مطرح كند كه اصلا قراردادي وجود نداشته است تا در آن شرح وظايف كارگر ، معين شده باشد. لذا به علت مجهول و مبهم بودن شرح وظايف كارگر ؛ امكان مطالبه مبلغ سفته حسن انجام كار از جانب كارفرما  وجود ندارد . توصيه مي شود كه كارگر زماني كه سفته اي را بابت حسن انجام كار به كارفرما مي دهد ، عبارت جهت حسن انجام كار را بر روس سفته بنويسد و كارفرما بايد در نظر داشته باشد كه چنين سفته اي در نزد او يك امانت است و نمي تواند بدون اثبات تخلف كارگر از انجام وظايفش طبق قرارداد ، مبلغ چنين سفته اي را مطالبه كند.