مراحل طلاق توافقی در سایت موسسه حقوقی دادورزان معین -عبادپور

 

1-مراجعه به یکی از دفاتر خدمات قضایی

2-با در دست داشتن

3-شناسنامه و کارت ملی هر دونفر

4-اصل عقدنامه یا رونوشت سند ازدواج

مرحله اول:

 در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند دفتر خدمات الکترونیک قضایی ( ارجاع به دادگاه صرفا با این گواهی انجام میپذیرد)باید موضوع را به مراکز مشاوره خانواده ارجاع دهد در این مورد طرفین میتوانند خود ابتدا به مراکز مشاوره خانواده مراجعه کنند (ماده 25 قانون حمایت خانواده)مراکز مشاوره خانواده سعی در سازش زوجین میکنند و اگر زوجین از تقاضای طلاق منصرف نشوند با مشخص کردن موارد توافق برای تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم به دادگاه ارسال میکنند.(مدت وصول نظر مشاور کمتر از ۴۵ روز نخواهد بود.)

مرحله دوم:

 دادگاه خانواده موارد توافق را بررسی و سعی در ایجاد سازش بین زن و شوهر میکنند. سپس پرونده به داوری ارجاع می گردد.اگر سازش محقق نشد دادگاه ها به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام میکنند.

مرحله سوم:

  گواهی عدم امکان سازش پس از قطعی شدن (جهت قطعی شدن رأی و اجرای سریع آن راهکارهایی پیش بینی شده است)به وسیله دادگاه صادر کننده رای نخستین به طرفین تسلیم میشود،

تا زوجین دادنامه و گواهی قطعیت را به یکی از دفاتر طلاق ارائه نمایند.

نکته:

زوجین باید حداکثر ظرف سه ماه گواهی عدم امکان سازش را به دفترخانه تسلیم کنند.

مرحله چهارم:

ارائه مدارک زیر بدفترخانه طلاق جهت هماهنگی و رزرو وقت و ثبت طلاق:

اصل مدارک زیر:

1-دادنامه

2-گواهی قطعیت

3-گواهی عدم بارداری

4-شناسنامه های زوجین

5-کارت ملی زوجین

6-حضور حداقل دونفر شاهد از آقایان هنگام ثبت طلاق با مدرک شناسایی معتبر

اجرای صیغه طلاق با رعایت جهات شرعی در دفترخانه یا در محل دیگر با حضور سردفتر انجام میگیرد( ماده 37 قانون حمایت خانواده).