دعاوی اداری

دعاوی دیوان عدالت اداری

دعاوی اداری

از زمان به وجود آمدن دولت ها، مردم دارای ارتباطات وسیعی با دولت بوده اند که با پیشرفت علوم و تکنولوژی این ارتباط بسیار گسترده شده است.

این مراودات وسیع داراری قوانین متعدد می باشد که حقوق وتکالیفی را برای طرفین ایجاد کرده است که سرپیچی هریک از ایشان از قوانین، موجب اختلافات حقوقی شده است که رفع اختلاف بین ان ها حاوی نکاتی حقوقی است که توضیح ان خواهد آمد.

از سوی دیگردر برخی از اختلافات بین مردم با یکدیگر، نهادهایی در بدنه دولت و خارج از قوه قضاییه وجود دارد که بین شهروندان، رسیدگی و رفع اختلاف می نماید. بررسی هر یک از این دعاوی وتبیین مشکلات و قوانین و مراجع حل این اختلافات موضوعی بسیار مهم است که حضور و دخالت وکیل متخصص دعاوی اداری را می طلبد. گزیده ای از این دعاوی با عنایت به مراجع صالح به رسیدگی به شرح ذیل می باشد.

مراجع عمومی

 • دیوان عدالت اداری

مراجع اختصاصی

 • سازمان امور مالیاتی
  • هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی
  • هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر
 • اداره کار
  • هیئت تشحیص
  •  حل اختلاف
 • گمرک
  • کمیسیون بدوی
  • تجدیدنظر
 • تامین اجتماعی
  • هیئت تشخیص مطالبات
  • کمیسیون پزشکی
 • شهرداری 
  • کمیسون ماده 77 – اختلافات راجع به عوارض
  • کمیسیون ماده 99 – تخلفات ساختمانی خارج از  حریم شهرها
  • کمیسیون ماده 100 –  تخلفات ساختمانی خارج از  محدوده یا حریم  شهرها
  • کمیسیون بند 20 ماده 55 – مشاغل مزاحم
  • کمیسیون ماده 7 قانون گسترش فضای سبز شهرها
  • کمیسیون ماده 38 آیین نامه معاملات شهرداری – اختلافات ناشی از معاملات
 • مراجع مرتبط با اراضی
  • شورای اصلاحات ارضی
  • هیئت نظارت ماده 33 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع
  • هیئت نظارت ثبت اسناد
  • کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی
  • کمیسیون ماده 12 زمین شهری – اراضی موات داخل شهرها
  • کمیسیون 7 نفره تبصره  1قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن
  •   کمیسیون ماده 56 قانون  حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع – رسیدگی به اعتراض در خصوص تشخیص منابع ملی شده
 • دعاوی مربوط به کارمندان
  • آراء هسته گزینش
  • هیات مرکزی گزینش
  • هیئت رسیدگی به تخلفات اداری
  • سایر مراجع مربوط به مشاغل خاص : نیروهای مسلح، اعضای هیئت علمی

سایر مراجع

 • کمیسون ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان
 • کمیسون ماده 20 داروخانه ها
 • آراء کمیته انضاطی دانشگاه ها
 • آراء کمیسون ماده 10 قانون فعالیت احزاب
 • هیئت حل اختلاف قانون ثبت احوال