روال قانونی، کوچک کردن سن شناسنامه ای چیست؟

برابرماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی وجلوگیری از تزلزل انها مصوب سال1367اشخاص ممنوع می باشد.تبصره ماده واحداشعار می داردصاحب شناسنامه تنها یک باردرطول عمر خودودرصورتی که اختلاف سن واقعی با سن مندرج سجلی به تشخیص کمسیون مرکب ازفرمانداریا بخشدار،رئیس اداره ثبت احوال وپزشک منتخب،مدیرعامل سازمان بهداری استان ورئیس شورای اسلامی اسلامی شهرویابخش محل صدورشناسنامه وباعضویت وریاست قاضی دادگاه صالحه محل تشکیل میگرددبیش از5سال باشد،می تواندوباتوجه به رای واحدرویه هیات عمومی دیوان عالی کشورتحتشماره599مورخ1374/04/13واصل159قانون اساسی مرجع کمتراز5سال درصلاحیت دادگاهیهای دادگستری است.لازم به ذکراست،رسیدگی به درخواست اشخاص جهت اصلاح تاریخی تولدخودکمتراز5سال درصلاحیت دادگاه حقوقی محل سکونت شخص متقاضی می باشد.

ذکراین نکته ضروری به نظرمیرسدکه دعوابایدبه طرفیت اداره ثبت احوال صادرکننده شناسنامه فردمتقاضی صورت گیردکه رای مذکورقابلیت اعتراض ازسوی طرفین رادردادگاه تجدیدنظرخواهدداشت،اماتصمیماتکمسیون مقرردرماده واحده قانون حفظ  اعتباراسنادسجلی وجلوگیری ازتزلزل انهادرصورتی که خلاف قوانین ومقررات باشدازسوی فردمتقاضی قابلیت طرح شکایت دردیوان عدالت وفق مواد13و15راخواهدداشت.درخصوص طرح دعوادردادگستری مبنی براصلاح سن کمتراز5سال چه به نحوکاهش وچه به نحوافزایش هرگونه دلیل محکمه پسندازقبیل برگ ولادت،اشتباهاتمامورین ثبت احوال وغیره....شایان ذکراست،دراغلب موارددادگاه هاوکمسیون مقررجهت احرازسن واقعی شخص نسبت به کسب نظرپزشکی قانونی یاپزشک معتمداقدام لازم رابه عمل می اوردوهمچنین ازجمله ازمایشات کمسیون به رادیوگرافی استخوان می توان اشاره کرد.