فروش ملک مشاع

فروش ملک مشاع

تعریف ملک مشاع

تقسیم ملک مشاع

فروش ملک مشاع 

مدارک لازم جهت طرح دعوی فروش ملک مشاع


تعریف ملک مشاع

زمانی که دو یا چند نفر با نسبت های مشخص، درملکی به صورت اشتراکی، مالکیت دارند، به این مال، مال مشاع اطلاق می شود وازنظر حقوقی، مالکیت به نحو اشاعه، برای هر یک ازشرکا، وجود دارد. معنی مالکیت مشاعی این است که هر یک از شرکا درجزء جزء مال، مالکیت دارند. مالکیت مشاعی به این معنی نیست که همه شرکاء یک سند مالکیت داشته باشند بلکه هر کدام از شرکاء می تواند بامراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک، درخواست صدور سند مالکیت مشاعی، نسبت به سهم خود نماید.

تقسیم ملک مشاع

هریک ازمالکین ملک مشاعی، می تواند بدون اجازه دیگران درسهم مشاعی خود، همه گونه تصرفات حقوقی ازقبیل: اجاره، سکونت، فروش ویا هبه مال مشاعی را انجام دهد ونیاز به جلب رضایت سایرین ندارد. هر شریکی هم درهر زمان که صلاح بداند درصورت عدم وجود منع قانونی، می تواند خواهان عدم ادامه شراکت باشد. درملک مشاعی نیز، هر یک ازشرکاء، درهرزمانی می توانند ازادامه شراکت منصرف شده وسهم خود را به فروش برسانند. اما گاهی اوقات، خریداری حاضر به خرید مال مشاعی نمی شود؛ به فرض که آپارتمانی بین دو نفر به صورت مشاع وجود دارد، فروش آپارتمان به صورت مشاعی بسیار سخت است چرا که یک واحد آپارتمانی، امکان تقسیم بین دو نفر  راندارد وهمزمان دو خانواده دریک آپارتمان زندگی نخواهند کرد .

فروش ملک مشاع

در صورتی که شرکاء ملک مشاع، درنحوه تقسیم ملک باهم موافق نباشند و ملک مشاعی ،سابقه ثبتی داشته باشد، بامراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک، درخواست افراز یا تقسیم ملک مشاع را به اداره ثبت اسناد و املاک ارايه می نمایند. درصورت نداشتن سابقه ثبتی، رسیدگی به درخواست تقسیم ملک مشاع درصلاحیت دادگاه می باشد که باتقدیم دادخواست صورت می گیرد. اگر اداره ثبت اسناد واملاک، ملک را قابل افراز تشخیص داد، به روند افراز ملک ادامه می دهد ودرغیر این صورت با صدور گواهی عدم افراز، متقاضی ناچار به طرح دعوی دردادگاه عمومی می باشد. عنوان دعوی مطروحه که با تنظیم دادخواست مطرح می شود، درخواست فروش ملک مشاع به دلیل غیر قابل افراز بودن می باشد و دادگاه با احراز جمیع شرایط، دستور به فروش ملک مشاع و پرداخت سهم هر یک از مالکین صادر می نماید .

مدارک لازم جهت طرح دعوی فروش ملک مشاع

تصویر کارت ملی

تصویر و اصل سند مالکیت

گواهی عدم افراز ملک

فرم دادخواست

فیش واریز هزینه دادرسی