وکیل ملکی

وکیل ملکی

به وکیلی گفته می‌شود که در حوزه دعاوی ملکی تخصص دارد. دعاوی ملکی عنوانی برای مجموعه‌ای از دعاوی است که به نوعی به موضوع ارتباط بین اموال غیر منقول و انسان مربوط می‌شوند. اموال غیر منقول به اموالی گفته می‌شوند که امکان جابجایی و نقل مکان ندارند از جمله زمین، خانه وغيره ... از جمله این دعاوی می‌توان به تنظیم سند رسمی، اخذ پایان کار، خلع ید، تقسیم و افراز همه این موضوعات در دایره دعاوی ملکی و حوزه کاری یک وکیل ملکی قرار می‌گيرد.