مواردی که زن می توانداز دادگاه درخواست طلاق کند:

 

1- در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان اجبار او به پرداخت و نیز در صورت ناتوانی شوهر از دادن نفقه .

2-در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد . عسر و حرج به معنای دشواری ، سختی و تنگناست ، یعنی ادامة زندگی مشترک برای زن مشقت بار است . باید افزود که اثبات عسر و حرج به دلیل نبودن رویة واحد در دادگاه ها کار چندان ساده ای نیست .

 3-در صورتی که شوهر 4 سال تمام مفقود الاثر شود و حکم موت فرضی ( که تشریفات خاص خود را دارد ) در مورد او صادر شده باشد. در این مورد در صورتی که مرد پس از صدور حکم طلاق و پیش از تمام شدن ایام عده ، پیدایش شود می تواند رجوع کند و بدین ترتیب حکم طلاق فاقد اعتبار خواهد بود.

4- در خواست صدور حکم با استفاده از ماده 1119 قانون مدنی ؛ به موجب مادة یاد شده  (( طرفین عقد می توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد ، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر ‌[ عقدی که با ارادة یک طرف قابل انحلال نیست ] بنمایند . مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سو ء رفتاری کند که زندگانی آن ها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود ، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد .بنا براین زن می تواند با گنجانیدن  شروط ضمن عقد و اخذ وکالت و وکالت در توکیل امکان درخواست طلاق را علاوه بر موارد سه گانة بالا برای خود فراهم سازد . این شروط که در پایان اسناد ازدواج فعلی د

5-اشتغال مرد به کاری است که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه بزند در این صورت زن می‌تواند تقاضای طلاق کند.

6- محکومیت شوهر به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر، یا به جزای نقدی که بر اثر ناتوانی از پرداخت، منجر به 5 سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به 5 سال بازداشت یا بیشتر شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد نیز یکی دیگر از شروط ضمن عقد نکاح است که به زن امکان مطلقه شدن را می‌دهد.

7-یکی دیگراز شروط عقد نکاح، بچه‌دار نشدن مرد پس از گذشت 5 سال از زندگی مشترک به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر است که در این صورت زن می‌تواند تقاضای طلاق کند.

8- شرطی که زوج در عقدنامه آن را امضا می کند و اختیار طلاق را به همسرش می‌دهد، ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر است که در صورت وقوع این مورد، زن حق طلاق را از مرد می‌گیرد.

شرايط طلاق ازطرف زن

 ماده1133قانون مدني:مرد ميتواندبارعايت شرايط مقرردراين قانون بامراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق نمايد.

تبصره (الحاقي1381/08/19)-زن نيز ميتواندباوجودشرايط مقرردرمواد(1119)(1129)(1130) قانون مدنی ازدادگاه تقاضاي طلاق نمايد.

بتابراين طبق قانون مدني طلاق از طرف زن در سه صورت امکان پذیر است:

1 – دوام زوجیت موجب عسر و حرج و مخاطرات جانی، مالی، حیثیتی و غیره برای زن داشته باشد، در اینصورت زن به استناد ماده 1146 ناظر به ماده 1130 قانون مدنی میتواند از محاکم مربوطه تقاضای طلاق را درخواست کند. بنابراین قانون حق طلاق را در صورت کراهت به شوهر و عسر و حرج و مخاطرات جانی و مالی و حیثیتی پس از اثبات آن به زوجه اعطاء نموده است که میتواند برحسب مورد به دادگاه خانواده مراجعه و حکم طلاق از طرف زن را پس از بررسی دریافت نماید.

 

2 –  شرط وکالت در طلاق، به این معنا است که مرد اختیار خود در طلاق دادن زن را به خود زن واگذار می کند تا او بتواند راسا خود را طلاق دهد.

 

3 – در عقد نکاح شروط دوازده گانه ای وجود دارد که اگر شوهر این شروط را امضا کرده باشد در صورت رعایت نکردن هر یک از شروط مذکور، زن با استناد به آنان می تواند از دادگاه درخواست طلاق کند. شروط دوازده گانه عبارتست از:

 

استنکاف مرد از نفقه یا عدم توانایی در دادن آن به مدت 6 ماه .

مبتلا بودن زوج به بیماری لاعلاج

اعتیاد شوهر به مواد مخدر یا الکل طوری که ادامه زندگی زناشویی را برای زن دشوار کند.

جنون مرد زمانی که امکان فسخ ازدواج نباشد.

اشتغال مرد به شغلی که باعث آبروریزی برای زن است.

حبس زوج برای مدت پنج سال یا بیشتر

شوهر زندگی زناشویی را به مدت 6 ماه متوالی بدون عذر موجه ترک کرده باشد.

محکوم شدن مرد به مجازات حدی و تعزیری

مرد بعد از گذشت 5 سال زندگی نتواند بچه دار شود.

ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسرش.

بد رفتاری شوهر.

در صورت مفقودالاثر شدن زوج به مدت 6 ماه پس از رجوع زوجه به دادگاه.

 

 

مراحل طلاق از طرف زن :

برای درخواست طلاق از طرف زن مراجعه به دفتر خدمات الکترونیکی قضائی و سپس مراجعه به مشاوران، سرانجام با وصول نظریه های صادره در شعبه ای مطرح میشود که پرونده در آنجا ارجاع شده است. اگر شوهر موافقت نکند دادگاه برحسب دلیل و مدرک و سند و مشکلات و مخاطراتی که برای زوجه توسط زوج به وجود آمده است میتواند با استفاده به ماده 1130 قانون مدنی با احراز شرایط ولو زوج هم مخالفت با طلاق را داشته باشد، حکم طلاق زوجه را صادر نماید.

 

مدارک لازم برای دادخواست طلاق از طرف زن

مدارک لازم برای دادخواست طلاق عبارتست از:

 

سند ازدواج رسمی: در صورت نبود اصل سند ازدواج باید رونوشت آن را از دفترخانه محل انعقاد عقد نکاح دریافت کنید.

شناسنامه

کارت ملی

و در نهایت اگر مدارک دیگری فیمابین زوجین مبادله یا منحصراً به یک نفر باشد که تأثیر در روند پرونده داشته باشد قابلیت طرح دادخواست طلاق را دارد. زن در صورتیکه وکالت در طلاق داشته باشد برای اجرای آن حتما باید برای مرد وکیل بگیرد و برای خودش هم اگر وکیل بگیرد دیگر نیازی به حضورش نمیباشد.

مهریه در طلاق از طرف زن

در طلاق از طرف زن ، اگر زن تقاضای طلاق نماید صراحت ماده 1146 قانون مدنی میگوید چنانچه زوجه کراهتی نسبت به شوهر داشته باشد میتواند با بذل تمام یا مقداری از مهریه آن هم با احراز عسر و حرج و کراهت و مخاطرات به وجود آمده تقاضای طلاق خلعی را از دادگاه درخواست نماید و بقیه مهریه قابل مطالبه می باشد. اگر در رابطه با مهریه هرگونه توافقی شده باشد زوجه می تواند از آن توافق در دادگاه استفاده کند. شرط تنصیف دارایی فقط در طلاق از طرف مرد می باشد.

نفقه و اجرت المثل در طلاق از طرف زن

در طلاق از طرف زن تا مادام که زن در عده است، نفقه باید توسط زوج به زوجه پرداخت گردد. مگر توافق دیگری توسط آنان در مدت عده حاصل شده باشد لکن اگر دخول انجام نشده باشد نفقه بعد از طلاق به زوج تعلق نمی گیرد.

اجرت المثل و درخواست آن از طرف زن بر مبنای سال ازدواج تا طلاق و برحسب ملائت و مکنت مرد تعیین میشود که حداقل آن از 7 میلیون ریال طبق نظریه هائی که کارشناسان رسمی شورای اصناف داده اند شروع میشود، لکن محاکم به این اعتقاد هستند اگر توافقی از ناحیه زوجین در ادامه زندگی راجع به اجرت المثل نشده باشد. زن نمی تواند مطالبه اجرت المثل را در هنگام ادامه زندگی زناشوئی از مرد داشته باشد. زیرا ممکن است در آینده نقصان یا ازدیاد برای زوج حاصل شود که محاسبه آن در بعد ممکن نشود.

 طلاق ازطرف زن دردوران عقد

 طلاق از طرف زن در دوران عقد یعنی تا زمانیکه مراسم عروسی و دخول انجام نشده باشد. زن میتواند نصف مهریه را مطالبه کند ولی اگر دخول انجام شود و یا اینکه زوجه باکره باشد طبق ماده 1085 قانون مدنی میتواند با حق حبس و تا مادامی که کلیه مهریه از ناحیه زوج داده نشود از هم بستری با

 

زوج امتناع نماید که موجب کراهت یا حق حبس است.

 

طلاق غیابی

تقاضای طلاق غیابی به درخواست زن بعلت مفقود الاثر بودن یا فقدان آدرس و انتشار آگهی در روزنامه های محلی یا کثیرالانتشار می باشد.

 

 مزایای طلاق از طرف زن توسط وکیل

اگر طلاق از طرف زن توسط وکیل مطرح شود مسلماً علم و تجربه هر فرد در تخصصی که دارد قابلیت پیگیری هر موضوع را تا حصول نتیجه قطعی خواهد داشت که وکیل دعاوی نیز بر مبنای همین اصل میتواند در محاکم با تبیین حق و قانون دارد عمل شو

طلاق توافقی

طلاق توافقی

طلاق توافقی چيست ؟!

چنانجه زوجين هردودر موردطلاق توافق داشته ودرمورد نحوه جدايي وپرداخت حقوق زن وفرزندان به تفاهم برسندطلاق توافقي مي باشد.اين طلاق براي سرعت بخشيدن به كاركساني است كه با توافق همسر به طلاق هستند.

دادخواست طلاق توافقي بايد به امضاي زوجين تقديم دادگاه شودبه لحاظ انكه زوجين هردومتقاضي طلاق توافقي هستند ازاين جهت  خواهان تلقي مي شوند ولي ازجهت اينكه هركدام طرف دعواي ديگري هم محسوب مشود عنوان خوانده هم برانان صادق است

براي گرفتن طلاق توافقي نيازي به شرايط محكمه پسندوجودنداردوزوجين جهت انجام طلاق توافقي به طورمشترك دردادگاه خانواده حاضرميشوندودرخواست صدورگواهي عدم امكان سازش براي اجراي صيغه ي طلاق توافقي را مي نمايند.

مدارك لازم طلاق توافقي.

زوجين مي بايست مدارك زيرابراي انجام طلاق توافقي تهيه كنند وبه پيوست دادخواست طلاق توافقي توسط خودفرد ياوكيل وي به دادكاه تقديم شود.

1 -اصل عقدنامه

2- اصل شناسنامه زوج(مرد(

 3 -اصل شناسنامه زوجه(زن(

4- كپي كارت ملي زوجين

5- وكالت نامه محضري طلاق(درصورتيكه حق طلاق بازن باشد)

6-توافق نامه مبني برتوافقات زوجين برسر مهريه حضانت وغيره....

7-گواهي عدم بارداري( اين گواهي نامه بايدازپزشكي قانوني ومراكزپزشكي مجازصورت بگيرد)

8-گواهي بكارت ازپزشكي قانوني دردوران عقدو نامزد)

9- نظرواحدمشاوره دردادگاه خانواده

 

طلاق توافقی چقدر زمان می برد؟

 

طلاق توافقی با توجه به رویه مختلف شعب دادگاه های خانواده درتهران معمولا کمتر از ۱۰ روز خواهد بود، اما در شهرستان ها بسته به هر شهرستانی رویه متفاوتی وجود دارد و ممکن است این زمان کوتاه تر یا طولانی تر باشد.

 

آيا پس از طلاق توافقی امکان پاک کردن طلاق از شناسنامه زوجين وجود دارد؟

 

پس از ثبت طلاق، در صورت عدم نزدیکی زوجین با ارائه حکم دادگاه وطلاقنامه به ادره ثبت احوال می توان شناسنامه را تعویض وشناسنامه سفید اخذ نمود و در صورت نزدیکی زوجین، فقط با ثبت ازدواج بعدی امکان تعویض شناسنامه وجود دارد.

 

آيا امکان طلاق توافقی بدون حضور زوجين وجود دارد؟

 

در صورتی که هم زوج و هم زوجه بخواهند برای انجام طلاق در دادگاه حضور نداشته باشند هر یک از زوجین باید یک وکیل انتخاب کنند کهپیگیری تمام مراحل طلاق توافقی را انجام دهند. برای انجام و

رسیدگی دادگاه، هر دو وکیل بایستی حضور داشته و به جای موکل خودپی گیر انجام مشاوره، ثبت دادخواست، جلسه رسیدگی دادگاه، ثبت طلاق در دفترخانه و غیره باشند و آن ها را انجام دهند.

لازم به ذکر است که وکلای پایه یک موسسه حقوقی دادورزان معين تمامی مراحل مربوط به طلاق توافقی را

بدون نیاز به حضور زوجین به انجام می رسانند

استردادجهيزيه

استردادجهيزيه

 

زن مي تواند جهيزيه اي را که به منزل شوهر آورده است از طريق دادگاه مسترد نمايد. حتي پس از صدور حکم نيز مي تواند از طريق دستور موقت يا تامين خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالي جهيزيه خود را استرداد نمايد.

 

زن مي بايستي سياهه (رسيد از زوج) براي جهيزيه خود ارائه کند که به امضاي زوج رسيده باشد و يا مي بايستي از طريق فاکتور و شهادت شهود اثبات نمايد که چه وسايلي به منزل شوهر برده است.

 

معمولا عرف است که چند وسيله جهيزيه را مرد خريداري مي کند ولي در ليست جهيزيه زن گنجانده مي شود. در اين موارد اگر مرد بتواند ثابت کند لوازم مذکور را او خريداري کرده است و براي زندگي مشترک است مي تواند از استرداد آنها جلوگيري کند.

 

اگر مقداري از جهيزيه مستهلک شده باشد و يا از بين رفته باشد صرفا آنچه موجود است مسترد مي شود و خسارتي از اين جهت به عهده مرد نمي باشد و وسايل جايگزين خريداري شده توسط مرد نيز مشمول جهيزيه نمي شود.

حضانت وسلب حضانت

حضانت وسلب حضانت

به طوركلی حضانت فرزندان برعهده والدین خواهد بود مگر درشرایط خاصی كه عدم صلاحیت یكی از والدین یا هردوی انها برای شرایط حضانت فرزند به صورت قانونی تایید شود.

پس ازطلاق زوجیین ازیكدیگر اولویت نگهداری ازفرزندان تاسن 7سالگی دختر وپسربرعهده مادرخواهدبود.درصورتی كه والدین برسرحضانت فرزندان بایكدیگر درموردشرایط حضانت فرزندبه صورت قانونی تصمیم خواهدگرفت.لازم به ذكراست درصورتیكه پدر به دلیل اعتیاددچارباشدشرایط حضانت فرزندبعدازسن 7سالگی نیز به مادرواگذار خواهدشدواین حضانت تازمان به  بلوغ رسیدن فرزندان ادامه می یابد.پس ازبه بلوغ رسیدن فرزند،خودش می تواندمادریاپدررابرای ادامه زندگی انتخاب نماید.البته پدر موظف است در تمامی مدتی كه فرزندان تحت حضانت مادرهستند،هزینه ها ومخارج مرتبط را تامین نماید.

با استناد به ماده29قانون حمایت ازخانواده ،دادگاه موظف است درمرد حضانت فرزندان درهرنوع طلاقی تصمیم گیری كند.چنانجه زوجین به دنبال طلاق توافقی باشندودختری كمتراز9سال سن وپسری كمتراز15سال داشته باشدبایددرمورد حق حضانت فرزندان ،میزان ملاقات طرف مقابل بافرزندان،پرداختنفقه فرزندان ومیزان نفقه به توافق برسند.البته دادگاه موظف است درتعیین حضانت فرزندان بعداز طلاق ،مصلحت ان ها رادرنظرداشته باشند.

درقوانین طلاق وحضانت فرزندان ،حضانت طفل ازمادری كه مجدداازدواج نماید،گرفته می شودوبه پدرداده می شود.امادرطلاق توافقی با توافق زوجین،فرزندان می توانند پس ازازدواج مادرنیزكماكان تحت حضانت وی قرارداشته باشند.

شرایط حضانت فرزند بعدازفوت یكی از والدین،برعهده والدزنده خواهد بود.یعنی درصورتیكه فوت پدر حضانت برعهده مادرخواهدبود.

آدرس

تهران، خیابان مطهری، تقاطع میرزای شیرازی، پلاک ۲۱۰، طبقه اول

با ما تماس بگیرید

سوالی دارید؟

۰۹۱۲۴۱۶۰۷۲۹