حضانت وسلب حضانت

حضانت وسلب حضانت

به طوركلی حضانت فرزندان برعهده والدین خواهد بود مگر درشرایط خاصی كه عدم صلاحیت یكی از والدین یا هردوی انها برای شرایط حضانت فرزند به صورت قانونی تایید شود.

پس ازطلاق زوجیین ازیكدیگر اولویت نگهداری ازفرزندان تاسن 7سالگی دختر وپسربرعهده مادرخواهدبود.درصورتی كه والدین برسرحضانت فرزندان بایكدیگر درموردشرایط حضانت فرزندبه صورت قانونی تصمیم خواهدگرفت.لازم به ذكراست درصورتیكه پدر به دلیل اعتیاددچارباشدشرایط حضانت فرزندبعدازسن 7سالگی نیز به مادرواگذار خواهدشدواین حضانت تازمان به  بلوغ رسیدن فرزندان ادامه می یابد.پس ازبه بلوغ رسیدن فرزند،خودش می تواندمادریاپدررابرای ادامه زندگی انتخاب نماید.البته پدر موظف است در تمامی مدتی كه فرزندان تحت حضانت مادرهستند،هزینه ها ومخارج مرتبط را تامین نماید.

با استناد به ماده29قانون حمایت ازخانواده ،دادگاه موظف است درمرد حضانت فرزندان درهرنوع طلاقی تصمیم گیری كند.چنانجه زوجین به دنبال طلاق توافقی باشندودختری كمتراز9سال سن وپسری كمتراز15سال داشته باشدبایددرمورد حق حضانت فرزندان ،میزان ملاقات طرف مقابل بافرزندان،پرداختنفقه فرزندان ومیزان نفقه به توافق برسند.البته دادگاه موظف است درتعیین حضانت فرزندان بعداز طلاق ،مصلحت ان ها رادرنظرداشته باشند.

درقوانین طلاق وحضانت فرزندان ،حضانت طفل ازمادری كه مجدداازدواج نماید،گرفته می شودوبه پدرداده می شود.امادرطلاق توافقی با توافق زوجین،فرزندان می توانند پس ازازدواج مادرنیزكماكان تحت حضانت وی قرارداشته باشند.

شرایط حضانت فرزند بعدازفوت یكی از والدین،برعهده والدزنده خواهد بود.یعنی درصورتیكه فوت پدر حضانت برعهده مادرخواهدبود.