طلاق توافقی

طلاق توافقی

طلاق توافقی چيست ؟!

چنانجه زوجين هردودر موردطلاق توافق داشته ودرمورد نحوه جدايي وپرداخت حقوق زن وفرزندان به تفاهم برسندطلاق توافقي مي باشد.اين طلاق براي سرعت بخشيدن به كاركساني است كه با توافق همسر به طلاق هستند.

دادخواست طلاق توافقي بايد به امضاي زوجين تقديم دادگاه شودبه لحاظ انكه زوجين هردومتقاضي طلاق توافقي هستند ازاين جهت  خواهان تلقي مي شوند ولي ازجهت اينكه هركدام طرف دعواي ديگري هم محسوب مشود عنوان خوانده هم برانان صادق است

براي گرفتن طلاق توافقي نيازي به شرايط محكمه پسندوجودنداردوزوجين جهت انجام طلاق توافقي به طورمشترك دردادگاه خانواده حاضرميشوندودرخواست صدورگواهي عدم امكان سازش براي اجراي صيغه ي طلاق توافقي را مي نمايند.

مدارك لازم طلاق توافقي.

زوجين مي بايست مدارك زيرابراي انجام طلاق توافقي تهيه كنند وبه پيوست دادخواست طلاق توافقي توسط خودفرد ياوكيل وي به دادكاه تقديم شود.

1 -اصل عقدنامه

2- اصل شناسنامه زوج(مرد(

 3 -اصل شناسنامه زوجه(زن(

4- كپي كارت ملي زوجين

5- وكالت نامه محضري طلاق(درصورتيكه حق طلاق بازن باشد)

6-توافق نامه مبني برتوافقات زوجين برسر مهريه حضانت وغيره....

7-گواهي عدم بارداري( اين گواهي نامه بايدازپزشكي قانوني ومراكزپزشكي مجازصورت بگيرد)

8-گواهي بكارت ازپزشكي قانوني دردوران عقدو نامزد)

9- نظرواحدمشاوره دردادگاه خانواده

 

طلاق توافقی چقدر زمان می برد؟

 

طلاق توافقی با توجه به رویه مختلف شعب دادگاه های خانواده درتهران معمولا کمتر از ۱۰ روز خواهد بود، اما در شهرستان ها بسته به هر شهرستانی رویه متفاوتی وجود دارد و ممکن است این زمان کوتاه تر یا طولانی تر باشد.

 

آيا پس از طلاق توافقی امکان پاک کردن طلاق از شناسنامه زوجين وجود دارد؟

 

پس از ثبت طلاق، در صورت عدم نزدیکی زوجین با ارائه حکم دادگاه وطلاقنامه به ادره ثبت احوال می توان شناسنامه را تعویض وشناسنامه سفید اخذ نمود و در صورت نزدیکی زوجین، فقط با ثبت ازدواج بعدی امکان تعویض شناسنامه وجود دارد.

 

آيا امکان طلاق توافقی بدون حضور زوجين وجود دارد؟

 

در صورتی که هم زوج و هم زوجه بخواهند برای انجام طلاق در دادگاه حضور نداشته باشند هر یک از زوجین باید یک وکیل انتخاب کنند کهپیگیری تمام مراحل طلاق توافقی را انجام دهند. برای انجام و

رسیدگی دادگاه، هر دو وکیل بایستی حضور داشته و به جای موکل خودپی گیر انجام مشاوره، ثبت دادخواست، جلسه رسیدگی دادگاه، ثبت طلاق در دفترخانه و غیره باشند و آن ها را انجام دهند.

لازم به ذکر است که وکلای پایه یک موسسه حقوقی دادورزان معين تمامی مراحل مربوط به طلاق توافقی را

بدون نیاز به حضور زوجین به انجام می رسانند