دادخواست اعسارازپرداخت مهريه:

يكي ازمهمترين مسايل درطرح دعواي اعسار،استشهاديه است.وقتي كه دوشاهد شهادت مي دهند كه مرد،توان پرداخت يك جاي مهريه رانداردوبه جز مستثيات دين،مال ديگري هم ندارد.شهودبايدنسبت خود باخواهان دعواي اعسارونحوه اشنايي خودباوي راتوضيح دهندوهراطلاعلتي كه درمورددرامدووضعيت مالي مرددارند،به دادگاه،ارائه دهند اگرمردبتواندازطريق شهادت شهودوسايرادله ،عدم تمكين خودرادرپرداخت يك جاي مهريه اثبات مند،دادگاه باتوجه به توان مالي مردوميزان درامدماهيانه وهزينه هاي زندگي او،مهريه رابراي اوتقسيط ميند.دادكاههامعمولاپيش قسطي رانيزدرموارد تقسيط،تعيين ميكنند.اماتعيين اين پيش قسط،الزام قانوني ندارد.

چگونه میتوان مهریه راازطریق اجرای ثبت مطالبه کرد؟

 

 

 در این طریق زن یاوکیلش به همراه مدارک شناسایی می‌تواند قباله ازدواج خود را به دفترخانه محل ثبت ازدواج ارایه و تقاضای صدور اجراییه کند، سپس با اجراییه به اداره ثبت مراجعه و تمام یا قسمتی ازمهریه خود را مطالبه کند.دفترخانه،برگ اجراییه رابرای ابلاغ به زوج،به زوجه داده تاان رابه اداره اجرای ثبت محل ببرد. اداره ی اجرا،برگ اجراییه رابه زوج ابلاغ میکند تاظرف ده روزنسبت به پرداخت مهریه اقدام کندوگرنه اموالش توقیف می شود. در این روش زوجه باید هزینه اجرایی را هم که برابر با نیم‌عشر دولتی است، پرداخت کند که بعدا این هزینه از شوهر گرفته خواهدشد.برای اجرای مهریه مالی اعم از وجه نقد یا مال منقول (ماشین، موبایل یا...) یا مالی غیرمنقول (ملک) توقیف می‌شود البته به شرط اینکه جزو مستثنیات دین نباشد؛واگر مهریه سکه باشد؛نامه ای خطاب به بانک مرکزی می دهدونرخ سکه راجویامی شود.جواب بانک مرکزی ملاک عمل اداره اجرا خواهدبود.هرچند که نرخ سکه بعدا نیز تغییرکند دیگرتاثیری برعملیات اجرایی ندارد.

 بنابراین اقدامات زیر باید به ترتیب انجام شود:

مراجعه به دفترخانه محل ثبت عقد و ارایه قباله ازدواج؛ مراجعه به اداره ثبت محل با همراه داشتن اجراییه صادره از دفترخانه؛ پرداخت نیم عشر دولتی و معرفی اموالی برای توقیف

به موجب آیین‌نامه اجرایی اداره ثبت، معرفی مال جهت توقیف، ۱۰ روز پس از ابلاغ اجراییه است همچنین لازم به ذکر است که بابت اجرای اسناد رسمی نیم‌عشر مبلغ اجراییه گرفته می‌شود که نیم‌عشر مزبور را حق‌الاجرا می‌گویند. (ماده ۱۳۱ قانون ثبت) حق‌الاجرا نیز حقی است که دولت بابت اجراییه اسناد رسمی دریافت می‌کند و پنج درصد مبلغ اجرا است.

ایاامکان مطالبه همزمان مهریه هم از اداره اجرای ثبت و هم از دادگاه وجوددارد؟

 امکان دریافت مهریه هم از دادگاه خانواده و هم از طریق اداره اجرای ثبت میسر نیست به عبارت دیگر یک دین را نمی توان از دو مرجع مطالبه کرد.اما می توان قسمتی از مهریه را از اداره اجرای ثبت تقاضای اجرا کرد و برای قسمتی دیگر از طریق دادخواست مطالبه مهریه و دادگاه اقدام کرد. مطالبه همزمان مهریه از دو مرجع  در اینجا درست است و مصداق دارد. فرض  کنید کل مهریه 100 سکه است زوجه می تواند 29 سکه را از طریق دفترخانه ازدواج و اداره اجرای ثبت اسناد اجرا بگذارد و 71 سکه دیگر را از دادگاه خانواده با دادن دادخواست به طرفیت شوهر اقدام کند.

معامله صوري براي عدم پرداخت مهريه

 

معامله صوری معامله ای است كه در آن به شكل واقعی معامله صورت نگرفته باشد ، یعنی نه پول رد و بدل شده باشد و نه خریدار و فروشنده نیت انجام معامله را داشته باشند و ایجاب و قبول به مفهوم حقوقی واقع نشده و قصد مشتركی هم وجود نداشته باشد مثلا یك خانه در مقابل مبلغی مشخص به فرد دیگری منتقل شود . در چنین شرایطی اگر اركان معامله رعایت نشود ، معامله صوری است و دادگاه می تواند با طی شدن شرایطی دستور ابطال آن را صادر كند.

اگر انتقال اموال از سوی مرد پیش از مطالبه مهریه از سوی زن صورت گرفته باشد ، معمولا قضات نمی پذیرند كه معامله صوری بوده است ممكن است مردی احساس كند همسرش قصد اجرا گذاشتن مهریه اش را دارد . ممكن است زن یك ماه بعد این كار را بكند ، اما در چنین حالتی ثابت كردن این مساله كه این معامله صوری بوده بسیار سخت است و اگر دادگاه با درخواستی از سوی زن برای ابطال معامله مواجه شود ، به دقت این موضوع را بررسی خواهد كرد . مطابق قانون ، معاملات صوری به قصد فرار از دین در مقابل طلبكاران اعتبار ندارد و این مساله نسبت به طرفینی كه این معامله را منعقد كرده اند اعتبار دارد و نافذ است . اگر در چنین شرایطی بین مردی كه بدهكار مهریه است با پدر و مادرش این معامله صورت گیرد ، اصل بر این است كه این معامله صوری بوده است ، اما اگر سندی آورده شود كه مثلا نشان دهد مادر این فرد ۱۰۰ میلیون تومان به او پول داده تا ملك او را بخرد ، این مساله از سوی دادگاه بررسی خواهد شد . در چنین شرایطی بعد از تحقق معامله به قصد فرار از دین ، اگر این معامله صوری با دادخواست ابطال ، باطل شود ، مال موجود به فرد طلبكار منتقل می شود ، اما اگر بعد از مطالبه مهریه از سوی زن ، نقل و انتقال صورت گیرد باطل كردن این معامله از طرف قانون ساده تر است .

اگر زنی بعد از به اجرا گذاشتن مهریه خود یا پیش از آن متوجه انتقال اموال از سوی همسرش به فرد دیگری شد ، برای شكایت باید به دادگاه حقوقی مراجعه كند . در چنین شرایطی بعد از اثبات صوری بودن خانه یا مورد معامله ، طی نامه ای به اداره ثبت اعلام می شود كه از نقل و انتقال ملك به دلیل بدهكاری صاحب آن جلوگیری شود . این نامه در سوابق فرد ثبت می شود . اگر هم او آپارتمان یا زمینی داشته باشد ، با نامه ای كه از سوی اداره ثبت اسناد و املاك برای دادگاه ارسال می شود ، اعلام می شود كه پلاك ثبتی فوق از نقل و انتقال به دلیل بدهی ممنوع است .

 

ایا بااثبات خیانت وروابط نامشروع مهریه به زن تعلق می گیرد؟

مطابق ماده637 قانون مجازات: «هر گاه زن و مردی که بین آن‌ها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد، فقط اکراه کننده تعزیر می‌شود..»

ولی میتوان گفت که توافق دو نامحرم به نوعی که از روابط جنسی خاص که کمتر از زنا یا رابطه عمیق جنسی کامل است. پس صرف مکالمه تلفنی عادی ، قدم زدن در پارک یا خیابان ، مکاتبه عادی و .. رابطه نامشروع به حساب نمی آید . ( مستفاد از نظریه مشورتی 7/۳۸۸۰ اداره حقوقی قوه قضائیه)

درخصوص رابطه نامشروع حتی اگر همسرتان در دادگاه به رابطه نامشروع اقرار نماید بازهم زن میتواند مهریه خود را از شوهر مطالبه نماید .در بسیاری از موارد زنی وجود دارد که به دلیل رابطه نامشروع و خیانت و سایر جرایم در زندان است ولیکن از داخل زندان مطالبه مهریه خویش را از شوهرش مینماید. و تنها در صورتی پرداخت مهریه کنسل میشود که زن با رضایت خود به طریقی آن را به شوهرش ببخشد و از دریافت آن صرف نظر کند.

به طوری کلی و برعکس افکار عموم زنی، که حتی از شوهر خویش تمکین هم نکند مستحق مهریه میباشدوزوج مکلف به پرداخت ان می باشدوزوج بایدخودش دردادگاه عدم استطاعتش رادرپرداخت مهریه اثبات کند

انواع مهريه

 

مهر السنه : مهری است که پیامبر برای حضرت فاطمه مقرر فرمودند و آن عبارت است از ۲۶۲.۵ مثقال پول نقره مسکوک.

مهر المسمی: مالی است که به عنوان مهر در عقد نکاح ذکر می گردد و مورد توافق زوجین است. یعنی هرگاه مهر در عقد ازدواج تعیین شده باشد، آن را مهر المسمی می گویند. این اصطلاح از  فقه اسلامی گرفته شده و  در ماده ۱۱۰۰ قانون مدنی به کار رفته اما خود قانون آن را تعیین نکرده است . لیکن با استفاده از مواد مختلف قانون مدنی و با توجه به فقه اسلامی می توان گفت: مهر المسمی عبارت از مال معینی است که به عنوان مهر با توفق زوجین تعیین می شود یا شخصی که زوجین انتخاب کرده اند معین می کند.

مهر المثل : در عقد نکاح می توان مهر تعیین نکرد و زوجین پس از وقوع عقد با توافق مهر را تعیین نمایند در این صورت اگر قبل از تراضی طرفین نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهر المثل است که با توجه به وضعیت خانوادگی و با در نظر گرفتن شرایط و اوصاف نزدیکان زوجه تعیین می گردد.

مهر المتعه :‌ چنانچه  در عقد نکاح مهر تعیین نشود و زوج مصمم باشد که زوجه را قبل از وقوع نزدیکی طلاق دهد مقداری را به عنوان مهر تعیین و به زوجه پرداخت می نماید که با توجه به وضعیت مالی زوج صورت می گیرد.

مهریه چه از نوع عندالمطالبه باشد و یا عندالاستطاعه یک نوع دین است که اصطلاحا بر ذمه مرد است، در دوران زندگی مشترک زن بر طبق قانون مالک تمام مهر است می تواند حتی اگر دوشیزه باشد تمام مهریه را تقاضا کند و فقط در زمان طلاق است که مهریه زن باکره نصف می شود.

اما بر طبق ماده 29 قانون حمایت خانواده در هنگام طلاق از هر نوع که باشد چه به درخواست زن یا درخواست مرد و یا طلاق توافقی ، دادگاه موظف است که تکلیف مهر را در دادنامه (رای) مشخص کند اگر علی رغم وقوع طلاق، مرد باید چیزی از مهریه را بپردازد، ازدواج مجدد زن مانع دریافت مهریه ازدواج قبلی او نخواهد بود.

فرض کنید طلاق توافقی انجام شده است که زوجین توافق کردند که نصف مهریه از سوی زوجه بخشیده شود و الباقی مهریه هر ماه ماهانه یک سکه به زوجه پرداخت شود. اما پس از ثبت طلاق و گذشتن ایام عده ،زوجه ازدواج می کند این ازدواج مجدد مطلقا مانع دریافت مهریه ازدواج قبلی نیست.

آدرس

تهران، خیابان مطهری، تقاطع میرزای شیرازی، پلاک ۲۱۰، طبقه اول

با ما تماس بگیرید

سوالی دارید؟

۰۹۱۲۴۱۶۰۷۲۹