انواع مهريه

 

مهر السنه : مهری است که پیامبر برای حضرت فاطمه مقرر فرمودند و آن عبارت است از ۲۶۲.۵ مثقال پول نقره مسکوک.

مهر المسمی: مالی است که به عنوان مهر در عقد نکاح ذکر می گردد و مورد توافق زوجین است. یعنی هرگاه مهر در عقد ازدواج تعیین شده باشد، آن را مهر المسمی می گویند. این اصطلاح از  فقه اسلامی گرفته شده و  در ماده ۱۱۰۰ قانون مدنی به کار رفته اما خود قانون آن را تعیین نکرده است . لیکن با استفاده از مواد مختلف قانون مدنی و با توجه به فقه اسلامی می توان گفت: مهر المسمی عبارت از مال معینی است که به عنوان مهر با توفق زوجین تعیین می شود یا شخصی که زوجین انتخاب کرده اند معین می کند.

مهر المثل : در عقد نکاح می توان مهر تعیین نکرد و زوجین پس از وقوع عقد با توافق مهر را تعیین نمایند در این صورت اگر قبل از تراضی طرفین نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهر المثل است که با توجه به وضعیت خانوادگی و با در نظر گرفتن شرایط و اوصاف نزدیکان زوجه تعیین می گردد.

مهر المتعه :‌ چنانچه  در عقد نکاح مهر تعیین نشود و زوج مصمم باشد که زوجه را قبل از وقوع نزدیکی طلاق دهد مقداری را به عنوان مهر تعیین و به زوجه پرداخت می نماید که با توجه به وضعیت مالی زوج صورت می گیرد.

مهریه چه از نوع عندالمطالبه باشد و یا عندالاستطاعه یک نوع دین است که اصطلاحا بر ذمه مرد است، در دوران زندگی مشترک زن بر طبق قانون مالک تمام مهر است می تواند حتی اگر دوشیزه باشد تمام مهریه را تقاضا کند و فقط در زمان طلاق است که مهریه زن باکره نصف می شود.

اما بر طبق ماده 29 قانون حمایت خانواده در هنگام طلاق از هر نوع که باشد چه به درخواست زن یا درخواست مرد و یا طلاق توافقی ، دادگاه موظف است که تکلیف مهر را در دادنامه (رای) مشخص کند اگر علی رغم وقوع طلاق، مرد باید چیزی از مهریه را بپردازد، ازدواج مجدد زن مانع دریافت مهریه ازدواج قبلی او نخواهد بود.

فرض کنید طلاق توافقی انجام شده است که زوجین توافق کردند که نصف مهریه از سوی زوجه بخشیده شود و الباقی مهریه هر ماه ماهانه یک سکه به زوجه پرداخت شود. اما پس از ثبت طلاق و گذشتن ایام عده ،زوجه ازدواج می کند این ازدواج مجدد مطلقا مانع دریافت مهریه ازدواج قبلی نیست.