ایا بااثبات خیانت وروابط نامشروع مهریه به زن تعلق می گیرد؟

مطابق ماده637 قانون مجازات: «هر گاه زن و مردی که بین آن‌ها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد، فقط اکراه کننده تعزیر می‌شود..»

ولی میتوان گفت که توافق دو نامحرم به نوعی که از روابط جنسی خاص که کمتر از زنا یا رابطه عمیق جنسی کامل است. پس صرف مکالمه تلفنی عادی ، قدم زدن در پارک یا خیابان ، مکاتبه عادی و .. رابطه نامشروع به حساب نمی آید . ( مستفاد از نظریه مشورتی 7/۳۸۸۰ اداره حقوقی قوه قضائیه)

درخصوص رابطه نامشروع حتی اگر همسرتان در دادگاه به رابطه نامشروع اقرار نماید بازهم زن میتواند مهریه خود را از شوهر مطالبه نماید .در بسیاری از موارد زنی وجود دارد که به دلیل رابطه نامشروع و خیانت و سایر جرایم در زندان است ولیکن از داخل زندان مطالبه مهریه خویش را از شوهرش مینماید. و تنها در صورتی پرداخت مهریه کنسل میشود که زن با رضایت خود به طریقی آن را به شوهرش ببخشد و از دریافت آن صرف نظر کند.

به طوری کلی و برعکس افکار عموم زنی، که حتی از شوهر خویش تمکین هم نکند مستحق مهریه میباشدوزوج مکلف به پرداخت ان می باشدوزوج بایدخودش دردادگاه عدم استطاعتش رادرپرداخت مهریه اثبات کند