دادخواست اعسارازپرداخت مهريه:

يكي ازمهمترين مسايل درطرح دعواي اعسار،استشهاديه است.وقتي كه دوشاهد شهادت مي دهند كه مرد،توان پرداخت يك جاي مهريه رانداردوبه جز مستثيات دين،مال ديگري هم ندارد.شهودبايدنسبت خود باخواهان دعواي اعسارونحوه اشنايي خودباوي راتوضيح دهندوهراطلاعلتي كه درمورددرامدووضعيت مالي مرددارند،به دادگاه،ارائه دهند اگرمردبتواندازطريق شهادت شهودوسايرادله ،عدم تمكين خودرادرپرداخت يك جاي مهريه اثبات مند،دادگاه باتوجه به توان مالي مردوميزان درامدماهيانه وهزينه هاي زندگي او،مهريه رابراي اوتقسيط ميند.دادكاههامعمولاپيش قسطي رانيزدرموارد تقسيط،تعيين ميكنند.اماتعيين اين پيش قسط،الزام قانوني ندارد.