اجازه ازدواج ازدادگاه

 

ماده 1043قانون مدني:نكاح دختر باكره اگرچه به سن بلوغ رسيده باشد موقوف به اجازه پدرياجدپدري اواست وهرگاه پدرياجدپدري بدون علت موجه ازدادن اجازه مضايقه كنداجازه اوساقط ودراين صورت دختر مي تواند بامعرفي كامل مردي كه ميخواهد بااوازدواج نمايد وشرايط نكاح ومهري كه بين انهاقرارداده شده پس ازاخذاجازه ازدادگاه مدني خاص به دفترازدواج مراجعه  ونسبت به ثبت ازدواج اقدام نمايدوطرفين مكلفند شرايط مندرج درنكاح نامه هاي رسمي فعلي رادرنكاح خودشرط كنندوعلاوه بران دوشرط ديگرقيد گردد:1-حق انتخاب مسكن ومحل زندگي بازوجه است.2-چنانچه زوج به اقل مراتب زوجه راموردضرب وشتم قراردهدوزوجه اين امررابادوشاهدعادل درمحكمه اثبات نمايدويازوج بيش از دوماه نفقه همسرخودرانپردازدحتي درصورت عدم تمكين زوجه ؛زوجه وكيل درطلاق باشدتابه هرنوع ازانواع طلاق وباهرميزان ازبذل مهريه خودرامطلقه سازدلذااشتراط اين شرايط ضمن عقدنكاح الزامي وثبت ان درسندرسمي ازدواج الزامي است

همچنين بايددانست ايادرخصوص شرايط تعييني ازسوي دادگاه مقررنمودن اين شروط ازسوي دادگاه وجاهت قانوني دارد ياخير؟ازانجا كه دراين موارد دادگاه به نمايندگي از ولي قهري براي دختر تعيين تكليف مي كند لذا بسياري ازاساتيد معتقدند درچنين شرايطي دادگاه مي تواند براي رعايت مصلحت وغبطه دخترشرايطي رابراي نكاح مقرر نمايد.