استرداد جهیزیه

استرداد جهیزیه

برای استرداد جهیزیه لازم است دادخواستی تحت عنوان استرداد جهیزیه با رعایت قانون آئین دادرسی مدنی و به انضمام لیست سیاهه جهیزیه که به امضای زوج(شوهر) رسیده است و تصویر برابر با اصل ضمیمه دادخواست نموده و با تنظیم لیستی که به امضائ شهود رسیده و مدارک مثبت زوجیت به دادگاه خانواده محل سکونت زوج ارائه نماید.

زن می تواند در دادخواست خود دستور موقت با قرار تامین خواسته را نیز اضافه نماید تا به دستور دادگاه جهیزیه به صورت موقت به یک نفر حافظ امین تا زمان تعیین تکلیف سپرده شود و پس از رسیدگی حکم به استرداد صادر شود.

  • البته صدور دستور موقت یا تامین خواسته منوط به سپردن خسارت احتمالی تا 20 درصد قیمت جهیزیه در حساب دادگستری است که پس ازقطعیت حکم مسترد می گردد.
  • طبق ماده ۱۱۰۷  قانون مدنی، تهیه اثاث خانه به عهده مرد است و زن اساساً وظیفه ای ندارد جهیزیه ای با خود به خانه همسرش بیاورد و به عنوان اثاث خانه در اختیار مرد قرار دهد، لذا وقتی زن جهیزیه خود را مطالبه کند و بر اساس اقرار مرد، شهادت شهود یا فهرست سیاهه و دیگر دلایل محکمه پسند ثابت شود که زن مقدار و اقلام مشخصی از اثاث البیت را به عنوان جهیزیه به خانه مرد آورده و تحویل مرد داده، هر زمان اراده کند می تواند از زوج این وسایل را پس بگیرد و زوج حق مخالفت ندارد و مکلف است عین این وسایل را متناسب با شأن زوجه به عنوان نفقه برای او فراهم کند. این موضوع به هیچ چیز بستگی ندارد و زن حتی در زمانی که  بدون هیچ مشکلی با همسرش زندگی می کند، می تواند جهیزیه خود را ازهمسرش مطالبه کند.