تجویز ازدواج مجدد مرد متاهل

تجویز ازدواج مجدد مرد متاهل

مطابق با قانون ، اجازه ازدواج مجدد مرد ، به غیر از موجبات قانونی ، منع شده است .

در شرع مقدس ، تعداد زوجات تا چهار زن دائم به شرط این که مرد توانایی اجرای عدالت را بین آن ها داشته باشد (و ان خفتم الا تعدلوا فواحده ) تجویز شده است .

قانون حمایت خانواده مرد را به غیر از موجبات قانونی از اختیار همسر دوم منع نموده است . بر این اساس و در صورت احراز شرایط قانونی ، مرد باید تقاضا نامه ی خود را ( دادخواست اذن در ازدواج مجدد ) به دادگاه تسلیم و علل و دلایل تقاضای خود را در آن قید نماید و این تقاضا و طرح دادخواست می بایست قبل از ازدواج مجدد مرد صورت پذیرد .

شرایط ازدواج مجدد

مطابق با ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده ، مصوب ۱۳۵۳، مرد نمی‌تواند با داشتن زن ، همسر دوم اختیار کند مگر به شروط ذیل :

۱ ـ رضایت همسر اول

۲ ـ عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشوئی

۳ ـ عدم تمکین زن از شوهر

۴ ـ ابتلاء زن به جنون با امراض صعب‌العلاج موضوع بندهای ۵ و ۶ ماده ۸ قانون حمایت خانواده

۵ ـ محکومیت زن وفق بند ۸ ماده ۸ قانون حمایت خانواده

۶ ـ ابتلاء زن به هرگونه اعتیاد مضر برابر بند ۹ ماده ۸ قانون حمایت خانواده

۷ ـ ترک زندگی خانوادگی از طرف زن

۸ ـ غایب یا مفقودالاثر شدن زن برابر بند ۱۴ ماده ۸ قانون حمایت خانواده

بنابراین چنانچه مردی با داشتن همسراول ، برابر با قانون مبادرت به ازدواج مجدد کند ، عمل خلاف قانون و شرع انجام نداده است .