فریب درازدواج چیست وچه مجازاتی درپی خواهدداشت؟

 

یکی ازمواردبسیارشایع جرم فریب درازدواج اعلام عدم سابقه ازدواج یکی از طرفین عقدهست.به عبارتی دیگر تجردیکی ازمواردی است که عقد برمبنای ان واقع می شود،هرگاه شخصی به حکم قانون مرتکب فریب درازدواج شود،موجب شش ماه تادوسال  حبس است .یکی ازراههای جلوگیری ازفریب ،گرفتن گواهی تجردقبل ازعقدازدواج است.به عبارتی دیگرگواهی است مبنی براینکه صاحب شناسنامه سابق ازدواج نداشته ویا ازدواج شده منجر به جدایی براثر طلاق،فسخ نکاح،بذل یاانقضاء مدت درازدواج منقطع وفوت همسرشده باشد.

به علاوه انکه گواهی فوق الذکریکی ازمدارک لازم برای استخدام دربرخی مشاغل خاص،سفربه خارج ازکشور،ادامه تحصیل دربعضی ازمقاطع وحتی ثبت عده ای ازازدواج هاست.

همچنین، مواردی که فرد به دروغ صفتی را برای خویش بیان کند یا عیب ظاهری را خلاف واقع نشان دهد یا نسبت به عیب مخفی خود که از آن اطلاع دارد، سکوت نماید، سبب فریب گردیده و به عبارت دیگر طرف مقابل در این نکاح مورد «تدلیس» واقع شده است. بنابراین در تمامی موارد تخلف از شرط صفت، تدلیس محقق نمی‌گردد، بلکه زمانی تدلیس به حساب می آید که قصد فریب و گول زدن لحاظ شده باشد. در هر حال در موارد تخلف از شرط صفت نیز به استناد ماده ۱۱۲۸ عقد قابل فسخ خواهد بود.

طرح دعوا فریب در ازدواج

دادخواست فریب در ازدواج باید به دادگاه خانواده هر شهرستان ارائه شود , مهلت طرح شکایت فریب در ازدواج؛ از زمان اطلاع متقاضی، مبنی بر تدلیس در ازدواج، معمولا فوری است. در عرف فوریت کوتاهترین زمان ممکن در طرح شکایت فریب در ازدواج ویا درخواست فسخ نکاح به دلیل تدلیس در ازدواج می‌باشد.

 

اما قانون مدنی برای شخص فریب خورده در ازدواج نیز علاوه بر جزای کیفری مقرر در قانون مجازات اسلامی امکان فسخ نکاح را پیش بینی نموده است و از این رهگذر در ماده ۱۱۲۸ خود بیان می‌دارد.

ماده1128قانون مدنی :هرگاه در یکی از دو طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود. خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد