وکیل خانواده

وکیل خانواده

وكیل دعاوی خانواده كسی است كه امور حقوقی مربوط به ضمانت اجرای کیفری مطالبه مهریه, امور حضانت فرزند و درخواست طلاق توسط زوج یا زوجه, طلاق توافقی، ازدواج موقت،حذف نام زوجین از شناسنامه، اعسار، نفقه وبسیاری موارد دیگر را عهده دار می شود.

اطلاع و آگاهی از قواعد و احکام مذکور برای پیشبرد اهداف و تضمین منافع و جلوگیری از تضییع حقوق، لازم و ضروری است. اشخاص غیر متخصص، از دانش کافی برای طرح این دعاوی یا دفاع در برابر آنها برخوردار نیستند و این جهالت می تواند سبب بروز خسارات جبران ناپذیری شود. لذا در تمامی دعاوی مذکور حضور وکیلی مجرب و کار کشته و آگاه از قوانین و مقررات جدید و با تجربه ی فراوان و متخصص ضروری است.