نحوه معاملات پيش فروش ملك

در املاكي كه بصورت پيش فروش معامله مي شود چون در زمان معامله ،سند قطعي و صورتجلسه تفكيكي، وجود ندارد، معامله براساس  متراژ تقريبي انجام ميشود.لذا طبق قانون اگر  متراژ ملك،بيشتر از مساحت ذكرشده درقراردادباشد،فروشنده،حق فسخ معامله راداردواگرمتراژملك،كمترازمساحت ذكرشده درقراردادباشد،خريدارحق فسخ معامله رادارد.

جهت پيشگيري ازفسخ چنين معاملاتي،بايددرقرارداد،حق فسخ به اين دليل ازطرفين سلب شود و توافق شود كه ماالتفاوت قيمت مساحت بيشترياكمتر،براساس قيمت هرمترمربع درزمان معامله،محاسبه شود.