[جرم حضوردرمنازعه ودرگيري چيست؟

 

درقانون مجازات اسلامي به موضوع منازعه اشاره شده است كه به نوعي مخل امنيت واسايش عمومي مردم است.

ماده615قانون مجازات اسلامي براي جرم نزاع مجازات حبس درنظرگرفته شده است.

1-درصورتي كه نزاع منتهي به قتل شودبه حبس ازيك تاسه سال

2-درصورتي كه منتهي به نقص عضوشودبه حبس ازشش ماه تاسه سال

3-درصورتي كه منتهي به ضرب وجرح شودبه حبس ازسه ماه سه سال

تبصره1-درصورتي كه اقدام شخص،دفاع مشروع تشخيص داده شود مشمول اين ماده نخواهدبود.

تبصره2-مجازاتهاي فوق مانع اجاراي مقررات قصاص ياديه حسب موردنخواهد شد.