رديابي تلفن همراه محكومي كه حكم جلب اوصادرشده باشد.

چنانچه حكم جلب محكومي رو بگيريم اماامكان دسترسي به او نباشدوياازمحل اختفاي او،اطلاع نداشته باشيم،مي توانيم ازدادگاه صادر كننده حكم بدوي،درخواست كنيم تادستورقضايي جهت رديابي تلفن همراه محكوم عليه را،صادر نمايد.