کلاهبرداری

کلاهبرداری

کلاهبرداری

هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجهول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاً حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب می شود.

مجازات جرم کلاهبرداری چیست؟

مجازات اصلی جرم کلاه برداری۱تا۷سال حبس بانضمام جزای نقدی معادل مال ماخوذه می باشد.

چند نمونه از مصادیق کلاهبرداری

کلاه برداری صورت های مختلف دارد که با توجه به شغل افراد متفاوت خواهد بود لذا در زیر تعدادی از صورت های مختلف کلاه برداری را توضیح می دهیم:

 1. ورشکستگی به تقصیر یا تقلب
 2. تعدی نسبت به دولت (ماده۵۹۹قانون مجازات اسلامی)
 3. تبانی ومواضعه برای بردن مال غیر(قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می کنند۳ /۵/۱۳۰۷)
 4. انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی(قانون راجع به انتقال مال غیر ۱۳۰۸)
 5. معرفی مال دیگری به عوض مال خود(قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند.۳۱ / ۲ /۱۳۰۸)
 6. تبانی در معاملات دولتی
 7. کلاه برداری در امور ثبتی :

الف-تقاضای ثبت ملک متعلق به دیگری مواد ۱۰۵الی۱۰۹ قانون ثبت اسناد واملا۱۳۱۰

ب-امتناع از رد حق به صاحب آن ماده۱۱۶

ج-انجام معامله معارض ماده۱۱۷

 1. کلاه برداری در شرکتها:

الف-کلاه برداری در شرکتهای سهامی

ب-کلاه برداری در شرکتهای مختلط سهامی

ج-کلاه برداری در شرکتهای با مسئولیت محدود

 1. تحصیل متقلبانه تصدیق انحصار وراثت(قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب مهر ۱۳۰۹)
 2. جعل عنوان نمایندگی بیمه (تبصره ماده۶۹قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران وبیمه گری مصوب ۳۰ /۳ /۱۳۵۰)
 3. سوء استفاده از ارز دریافتی از دولت (تبصره ۲ماده۲قانون راجع به معاملات ارزی مصوب۱۳۲۷)